2008

Manisha Panse

Manisha
Panse
Graduating Year: 
2008
Field of study: 
MTech
Hostel: 
11

Govind Narayan Kulkarni

Govind
Narayan
Kulkarni
Graduating Year: 
2008
Field of study: 
PhD
Hostel: 
Other

Suresh Krishna I. P.

Suresh Krishna
I. P.
Graduating Year: 
2008
Field of study: 
MTech
Hostel: 
12

Paresh Govind Kale

Paresh
Govind
Kale
Graduating Year: 
2008
Field of study: 
MTech
Hostel: 
7

Pronoy Ghosh

Pronoy
Ghosh
Graduating Year: 
2008
Field of study: 
MTech
Hostel: 
7

Kajal Shah

Kajal
Shah
Graduating Year: 
2008
Field of study: 
MTech
Hostel: 
11

Nishith Babubhai Desai

Nishith
Babubhai
Desai
Graduating Year: 
2008
Field of study: 
MTech
Hostel: 
12

Manish Shakdwipee

Manish
Shakdwipee
Graduating Year: 
2008
Field of study: 
PhD
Hostel: 
1

Arvind Kumar Limje

Arvind
Kumar
Limje
Graduating Year: 
2008
Field of study: 
MTech
Hostel: 
7

Sharvari Shekhar Bendarkar

Sharvari
Shekhar
Bendarkar
Graduating Year: 
2008
Field of study: 
MTech
Hostel: 
11