1983

Nand Kumar Vasant Parulekar

Nand Kumar
Vasant
Parulekar
Graduating Year: 
1983
Field of study: 
MTech
Hostel: 
9

Bhargav Amabrish Antani

Bhargav
Amabrish
Antani
Graduating Year: 
1983
Field of study: 
MTech
Hostel: 
9

Anant Bhaskar Mehendale

Anant
Bhaskar
Mehendale
Graduating Year: 
1983
Field of study: 
MTech
Hostel: 
Other

Milind M.Tare

Milind
M.
Tare
Graduating Year: 
1983
Field of study: 
MTech
Hostel: 
Other

Rajendra Waman Lele

Rajendra
Waman
Lele
Graduating Year: 
1983
Field of study: 
MTech
Hostel: 
9

P.R.K.Prasad

P
R K
Prasad
Graduating Year: 
1983
Field of study: 
MTech
Hostel: 
9

Punyamurthy Ramesh Babu

Punyamurthy
Ramesh
Babu
Graduating Year: 
1983
Field of study: 
MTech
Hostel: 
Other